Relationspakken

Borgeren er typisk demotiveret og uafklaret. Udfordringerne skygger for mulighederne i borgerens øjne. Vi arbejder målrettet på at etablere en brugbar relation som forudsætning for at skabe forandring.

Relationspakken er en indledende indsats, der henvender sig til den aktivitetsparate borger på offentlig forsørgelse. Borgeren er typisk et godt stykke fra afklaring i forhold til egen fremtid og er i svingende grad motiveret for forandring. Pakken har til formål at skabe et optimalt afsæt for forandring i borgerens liv.


Den typiske situation

Borgeren kan være udfordret af misbrug og af manglende erkendelse heraf. Boligsituationen er ofte usikker, økonomien kan være uoverskuelig, og det sociale netværk påvirker måske i negativ retning.

Det kan også være at borgeren er i kontakt med kriminelle kredse, herunder bandemiljø, og kan netop have afsluttet afsoning. Endelig kan borgeren være udfordret af ustabilt helbred og psykisk sårbarhed, herunder depression, ADHD, personlighedsforstyrrelser, samt manglende diagnosticering.


Den effektive indsats

Forudsætningen for at skabe forandring i borgerens tilværelse er først at etablere en brugbar og konstruktiv relation mellem borger og mentor. Relationsopbygningen forløber i lyset af konkrete handlinger omkring borgerens situation.

Massesson tager til at begynde med tydeligt ansvar for borgerens udvikling – behandling af evt. misbrug, oprydning i økonomien, dialog med myndigheder etc. Dette fokus på praktikken har næsten altid den effekt, at borgeren hurtigt udviser tillid over for mentor. I løbet af de efterfølgende faser overdrages ansvaret mere og mere til borgeren.


Relationspakkens mål: erkendelse og plan

Ud over at etablere relationen mellem borger og mentor, er formålet med relationspakken, at borgeren opnår realistisk erkendelse af sin situation.

Med en stærk relation og med et højt erkendelsesniveau kan mentor og borger sammen lægge en plan for progression mod uddannelse, beskæftigelse og et liv uden misbrug.

Planen kan omfatte fastholdelsesstrategi, socialt mentor-arbejde, støtte/kontakt-aktiviteter eller beskæftigelses-rettet indsats.